Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu vespaobchod.sk

I. Úvodné ustanovenia
1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Richard Tízik-ARTEA, Trnavská 45, 04011 Košice, IČO: 32512376, Živnostenský list Zo 1852/1992 evidovaný v ŽR pod e.c. 1477/1992 na OU Košice IV,  IČ DPH: SK1020649036, prevádzka - showroom  Žriedlová 7, OC CASSOVAR, 04001 Košice, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.vespaobchod.sk  podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.vespaobchod.sk  (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
2.1. Kupujúci si objednáva tovar, ktorý si vložil do košíka tlačidlom ,,Vložiť do košíka“ počas prehliadania internetového obchodu spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných bchodných podmienok.

2.2. Po stlačení tlačidla „Nákupný košík“  Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v bode 2. kde vyplní a upresní spôsob platby a dopravy a v bode 3. kde vyplní a upresní dodacie údaje , kde má možnosť nákupu bez registrácie, alebo s registráciou. V jednotlivých oknách kupujúci vyplní fakturačné údaje, poštové údaje a prípadne firemné údaje, ak nakupuje ako firma.  Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Dokončiť objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail S potvrdením objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").

2.4.. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.5.. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Cena a platobné podmienky
3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.vespaobchod.sk  v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci bankovým prevodom na účet Predávajúceho: 876747512 / 0200  VUB  Košice , resp.     kurierovi pri zaslaní tovaru na dobierku, alebo v hotovosti pri odbere tovaru z predajne Vespa Košice.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, alebo bude doručená následne poštou slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. IV-Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na vespake@vespakosice.sk

IV. Podmienky dodania tovaru
4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.2. Dodanie tovaru je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín zásielkovou,  prepravnou spoločnosťou Geis SK s.r.o

4.3. Za dodanie tovaru platí Kupujúci Predávavajucemu podľa bodu 4..4 tohto článku

4.4. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

a) Dodanie tovaru prepravnou spoločnosťou na adresu dodania uvedenú vo formulári objednávky. V prípade ak hodnota objednaného tovaru je nižšia ako 100 Eur, bude kupujúcemu fakturovaný poplatok za dodanie tovaru vo výške 5 Eur s DPH. Tento sa mu objaví aj pri konečnej hodnote, ktorú musí uhradiť Predávajúcemu, aby bola jeho objednávka doručená.

b) Osobný odber tovaru priamo v predajni VESPA v Košiciach  je bez poplatku. Odber je možný ihneď po potvrdení, že tovar sa nachádza na predajni , resp. po avíze Predávajúceho.

4.5. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Geis SK s.r.o) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky  na tovare, alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacicho neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme.Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.  b) Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičovi a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

V. Záruka a servis
5.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu vedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.vespakosice.sk ,alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

5.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromam,i ako napríklad úderom blesku, či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou, alebo pôsobením iných neštandardných javov.

5.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

*osobne v predajni Predávajúceho – VESPA Košice.

* odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho: VESPA Košice - Italia Scooter, Žriedlová 7, 040 01  Košice

5.4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

5.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru -faktúru a podrobný popis závady. Pokiaľ sa závada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný.

5.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia závad tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VI. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy
6.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

6.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do predajne Predávajúceho - VESPA Košice, Žriedlová 7, Košice,alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : VESPA Košice - Italia Scooter, Žriedlová 7, 04001 Košice, (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. 

6.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

6.4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VII. Záverečné ustanovenia
7.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

7.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

7.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov a Všeobecné obchodné podmienky.

7.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho vespake@vespakosice.sk  alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

7.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

7.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

7.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.